Všeobecné obchodné podmienky

poskytovania služieb výmeny peňažných prostriedkov a virtuálnych mien prostredníctvom SEPA prevodu a poskytovania služieb nákupu virtuálnych mien na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s. spoločnosťou paralla j. s. a.

Pred použitím služieb na stránke https://paralla.app/ a tiež pred používaním tejto webovej stránky alebo akejkoľvek tu ponúkanej služby si prečítajte podmienky ich použitia.

Pristupovaním na naše webové stránky, ich používaním, a tiež používaním našich služieb súhlasíte s podmienkami použitia, ktoré sa na danú službu vzťahujú.

Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami používania alebo s ktorýmikoľvek ich ustanoveniami, nepristupujte na stránku a nepoužívajte naše služby.

 1. Predmet a účel úpravy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti paralla j. s. a., so sídlom Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 53 408 454, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sja, vložka č.: 11/L (ďalej len „Poskytovateľ“) bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa ako dodávateľa služieb a klienta ako objednávateľa služieb (ďalej len „Klient“) vznikajúce pri poskytovaní služieb výmeny peňažných prostriedkov (ďalej len „Fiat mena“) za virtuálne meny (ďalej len „Virtuálna mena“), výmeny Virtuálnej meny za Fiat menu a pri poskytovaní služieb výmeny Fiat meny za Virtuálne meny na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s. prostredníctvom aplikácie Poskytovateľa, ako služieb poskytovaných zo strany Poskytovateľa Klientovi. Tieto VOP sú Poskytovateľom vydané v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) [1].

 • Poskytovateľ je právnická osoba podnikajúca okrem iného v oblasti poskytovania služieb (i) výmeny Fiat meny za Virtuálne meny prostredníctvom SEPA prevodu peňažných prostriedkov; (ii) výmeny Virtuálnej meny za Fiat menu prostredníctvom SEPA prevodu peňažných prostriedkov, (iii) „sporenia“ vo Virtuálnej mene (t. j. pravidelnej výmeny Fiat meny za Virtuálnu menu) a (iv) výmeny Fiat meny za Virtuálne meny prostredníctvom mobilnej aplikácie Poskytovateľa na obchodných miestach Slovenskej pošty a.s. (spolu ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).
 • Poskytovateľ nie je finančným poradcom, finančným sprostredkovateľom, finančným či investičným agentom. Poskytovateľ neposkytuje služby kolektívneho investovania. Poskytovateľ zároveň nie je poskytovateľom platobných služieb, neprijíma vklady od Klientov, nedrží prostriedky Klientov ani neponecháva zostatok alebo kredit akéhokoľvek druhu (vo Fiat mene alebo vo Virtuálnej mene).
 • Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie vyššie uvedených Služieb zo strany Poskytovateľa. Poskytovanie iných služieb Poskytovateľa upravujú odlišné všeobecné obchodné podmienky.
 • Účelom týchto VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností Poskytovateľa a Klienta (spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) v súvislosti s poskytovaním Služieb Poskytovateľa Klientovi.
 • Záujmom Poskytovateľa je, aby si každý Klient tieto VOP pred uzatvorením Zmluvy dôkladne prečítal a aby sa oboznámil s jednotlivými ustanoveniami VOP. V prípade otázok je Poskytovateľ pripravený Klientovi nejasné ustanovenia VOP kedykoľvek objasniť.
 • Zmluvné strany berú na vedomie, že cieľom týchto VOP nie je úprava ustanovení, ktoré by Klient nemohol očakávať, ani úprava „jednostranných“, pre Klienta výslovne nevýhodných ustanovení. Jednotlivé ustanovenia VOP vychádzajú z doterajších skúseností Poskytovateľa, pričom VOP boli vypracované so zámerom, aby: (i) Klienti a Poskytovateľ jednoznačne poznali svoje práva a povinnosti a v súlade s nimi plnili svoje záväzky; (ii) Zmluvná strana nebola poškodená neodôvodnenou požiadavkou druhej Zmluvnej strany a (iii) Poskytovateľ mohol svoje Služby štandardizovať a zlepšovať a na základe toho zvyšovať ich kvalitu a znižovať ich cenu.
 • Klient akceptuje, že môže využívať Služby v zmysle týchto VOP len v prípade, ak (i) akceptoval tieto VOP; (ii) má najmenej 18 rokov; (iii) má úplnú spôsobilosť na právne úkony; (iv) všetky informácie, ktoré poskytol alebo kedykoľvek v budúcnosti poskytne Poskytovateľovi, sú pravdivé, aktuálne, úplné a nezavádzajúce a (v) v prípade zmeny akejkoľvek poskytnutej informácie Klient bezodkladne oznámi každú zmenu Poskytovateľovi.
 1. Pojmy
  • Za účelom bližšej špecifikácie vzájomných vzťahov na základe týchto VOP sa Zmluvné strany dohodli na vymedzení niektorých pojmov používaných v týchto VOP. Nasledujúce termíny použité v týchto VOP s veľkým začiatočným písmenom budú mať význam určený v týchto VOP:
  • Poskytovateľje vyššie špecifikovaná obchodná spoločnosť paralla j. s. a.
  • Klientje fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u Poskytovateľa objednala Služby.
  • Zmluvná stranaje Poskytovateľ alebo Klient; spoločne označovaní ako Zmluvné strany.
  • Zmluva je zmluva uzatvorená medzi Klientom a Poskytovateľom na diaľku prostriedkami Webového rozhrania Poskytovateľa alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie Poskytovateľa na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s.
  • Mobilná aplikácia Poskytovateľa je mobilná aplikácia slúžiaca na generovanie QR kódov na identifikovanie Klienta a jeho platby na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s. Popri Mobilnej aplikácii Poskytovateľa môže Klient využívať aj Webové rozhranie, ktoré je s Mobilnou aplikáciou Klienta spárované.
  • Webové rozhranie je softvérové riešenie Poskytovateľa, prostredníctvom ktorého Klienti využívajú Služby Poskytovateľa, a v ktorom sa Klienti registrujú a vytvárajú si užívateľské kontá za účelom využívania Služieb Poskytovateľa.
  • Virtuálna peňaženkaje aplikácia umožňujúca prijímať a odosielať Virtuálne meny a sledovať ich aktuálny stav na účte Klienta ako používateľa.
  • Adresa Virtuálnej peňaženky je alfanumerický identifikátor určujúci konkrétnu Virtuálnu peňaženku Klienta. Vo vzťahu k Adrese Virtuálnej peňaženky Klient prehlasuje, že na účely vykonania akejkoľvek transakcie poskytol výlučne Adresu Virtuálnej peňaženky, ktorú vlastní, a ktorá je pod jeho výlučnou a úplnou kontrolou.
  • Adresa Virtuálnej meny Poskytovateľa je alfanumerický identifikátor určujúci konkrétnu adresu Virtuálnej meny, ktorú Poskytovateľ využíva na poskytovanie Služieb.
  • Virtuálna mena je Poskytovateľom určená kryptomena, ktorej výmenu s Fiat menou Poskytovateľ aktuálne ponúka prostredníctvom Webového rozhrania alebo Mobilnej aplikácie Poskytovateľa. Kryptomena vo všeobecnosti je digitálne aktívum, ktoré slúži ako prostriedok výmeny, pri ktorom sa jednotlivé záznamy o vlastníctve ukladajú do záznamov existujúcich vo forme databázy, ktorá na zabezpečenie záznamov transakcií využíva silnú kryptografiu.
  • Fiat mena je oficiálna štátna mena garantovaná právnou úpravou konkrétneho štátu (alebo štátov) a spravovaná centrálnou bankou. Pre účely týchto VOP je Fiat menou mena euro.
  • Mining (ťaženie) je proces používania kryptografických hashovacích funkcií na autorizáciu transakcií s Virtuálnymi menami a Minerje osoba, ktorá vykonáva takéto ťaženie.
  • Poskytovateľ platobných služieb je spoločnosť SPPS, a.s., so sídlom: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 552 723, ktorá realizuje platobné služby na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s.
 2. Podmienky poskytovaných služieb
   1. Zmluva medzi Klientom a Poskytovateľom sa uzatvára na diaľku, elektronicky, prostredníctvom Webového rozhrania v jazyku zvolenom Klientom, alebo na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s., s použitím Mobilnej aplikácie Poskytovateľa.
   2. Základnou podmienkou poskytovania Služieb je registrácia Klienta; táto sa realizuje prostredníctvom Webového rozhrania dostupného tu, v ktorom Klient zadá potrebné údaje (užívateľské meno, e-mailovú adresu, heslo a PIN) a vytvorí si užívateľské konto. Registrácia je možná aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Poskytovateľa, ktorú si Klient môže stiahnuť na nasledujúcom odkaze: http://www.paralla.app/#stiahnuta nainštalovať na svoje mobilné zariadenie.
   3. Rozsah poskytovaných Služieb, ktoré Poskytovateľ môže Klientovi poskytnúť, závisí od úrovne/levelu následnej verifikácie Klienta. Na využívanie Služieb je potrebné, aby Klient potvrdil (verifikoval) Adresu Virtuálnej peňaženky. Registráciou Klient potvrdzuje, že neťažil nijakú Virtuálnu menu, ktorú bude prostredníctvom Poskytovateľa vymieňať za Fiat menu a zároveň, že takúto Virtuálnu menu nenadobudol od Minera.
   4. Klient akceptuje, že môže mať zriadené a využívať len jedno užívateľské konto, a to len pre svoje vlastné účely. Klient nesmie poskytnúť prístup k užívateľskému kontu akejkoľvek inej osobe. Klient nesie plnú zodpovednosť za všetky činy alebo opomenutia tretích strán, ktoré používajú jeho užívateľské konto alebo k nemu mali prístup.
   5. Klient je zodpovedný za zachovanie prísnej dôvernosti informácií o svojom užívateľskom konte, vrátane prístupových údajov, o zabezpečení vlastnej Virtuálnej meny a o všetkých aktivitách a transakciách, ktoré v súvislosti s využívaním Služieb realizuje.
   6. Akékoľvek sprístupnenie, prezradenie alebo použitie prihlasovacích údajov, vrátane obsahu užívateľského konta, ako aj častí týchto informácií, môže užívateľské konto alebo údaje Klienta vystaviť neoprávnenému prístupu tretích strán alebo k inému ich zneužitiu, čo môže mať za následok stratu alebo krádež Virtuálnej meny alebo Fiat meny alebo iné nepriaznivé následky pre Klienta. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedná za žiadnu škodu alebo ujmu, ktoré Klient môže utrpieť v dôsledku vyššie uvedeného alebo v dôsledku prezradenia alebo zneužitia prihlasovacích údajov alebo nedodržania alebo nekonania podľa akýchkoľvek upozornení, ktoré Poskytovateľ Klientovi zašle. Bez ohľadu na vyššie uvedené Poskytovateľ nezaručuje, že Klientovi poskytne uvedené upozornenia alebo že v tejto súvislosti podnikne akékoľvek ďalšie kroky.
   7. Klient je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o akomkoľvek neoprávnenom použití užívateľského konta alebo hesla, podozrení zo zneužitia prihlasovacích údajov alebo užívateľského konta Klienta alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti, a to e-mailom na adresu helpdesk@paralla.app.
   8. Klient súhlasí, že na registráciu nemá Klient automatický nárok. Poskytovateľ je zároveň oprávnený registráciu Klienta kedykoľvek zrušiť alebo pozastaviť, zablokovať všetky nevybavené transakcie, odmietnuť akékoľvek nové transakcie alebo zmraziť akékoľvek prostriedky Klienta, a to najmä v prípade (i) existencie zvýšeného rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu; (ii) porušovania týchto VOP zo strany Klienta; (iii) ak to vyžaduje aplikovateľný právny predpis, príkaz súdu alebo iného orgánu verejnej moci; (iv) ak transakcia alebo iná činnosť Klienta ohrozuje fungovanie Poskytovateľa, jeho dobré meno a reputáciu; (v) existencie pokusov o získanie neoprávneného prístupu do užívateľského konta Klienta alebo poskytnutie pomoci pri takomto pokuse; (vi) dôvodného podozrenia zo strany Poskytovateľa, že užívateľské konto alebo transakcia sú používané na nelegálne účely; (vii) zneužívania Služby zo strany Klienta, vrátane otvorenia viacerých užívateľských kont; (viii) existencie vyššej moci alebo prevádzkových a technických chýb; (ix) ak Klient počas dvanástich alebo viacerých po sebe nasledujúcich mesiacov neuskutočnil žiadnu transakciu v súvislosti so Službami; (x) ak sa Poskytovateľ domnieva, že užívateľské konto Klienta je spojené s akýmkoľvek iným užívateľským kontom, pri ktorom bola ukončená alebo pozastavená registrácia pre porušenie týchto VOP alebo z iného dôvodu alebo s týmto kontom je spojené podozrenie na nelegálne aktivity; (xi) ak Klient neposkytol informácie na žiadosť Poskytovateľa alebo poskytnuté informácie nespĺňajú požiadavky Poskytovateľa; alebo (xii) ak sa Poskytovateľ domnieva, že používanie užívateľského konta zo strany Klienta alebo transakcia nespĺňa toleranciu Poskytovateľa voči akceptovateľnému riziku.
   9. Poskytovateľ nemá povinnosť zrušenie alebo pozastavenie registrácie resp. užívateľského konta Klientovi odôvodniť. Nároky Zmluvných strán, ktoré vznikli do zrušenia registrácie resp. do zrušenia užívateľského konta, zostávajú zachované. Klient však nemá akýkoľvek nárok na náhradu škody alebo inej ujmy spôsobenej zrušením alebo pozastavením registrácie, zrušením konta, zablokovaním nevybavených transakcií, odmietnutím nových transakcií alebo zmrazením prostriedkov Klienta.
   10. Registráciu môže Klient kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním e-mailu na helpdesk@paralla.app. V takom prípade je povinný Služby Poskytovateľa prestať využívať. Klient však berie na vedomie, že Poskytovateľ bude naďalej spracúvať údaje Klienta za účelom zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov Poskytovateľa.
   11. V prípade zrušenia registrácie resp. užívateľského konta a následnej opätovnej registrácii Poskytovateľ s ohľadom na riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a rizika iných nelegálnych aktivít zváži, či takémuto Klientovi umožní opätovnú registráciu.

(A) Služba výmeny Fiat meny za Virtuálnu menu

  • Poskytovateľ zabezpečí pre Klienta Službu výmeny Fiat meny za Virtuálnu menu (ďalej len „Služba výmeny Fiat“) na základe nasledovného postupu:
   1. Klient sa zaregistruje a vytvorí si svoje užívateľské konto.
   2. Klient zašle Poskytovateľovi prostredníctvom online formuláru žiadosť o výmenu Fiat meny za Virtuálnu menu, pričom uvedie:, meno (obchodné meno), prípadné prostredné meno, priezvisko (v prípade právnickej osoby IČO), sumu vo Fiat mene, ktorú Klient žiada vymeniť, Virtuálnu menu, ktorú chce Klient výmenou získať, druh Virtuálnej peňaženky a Adresu Virtuálnej peňaženky, na ktorú chce na základe výmeny Virtuálnu menu obdržať (ďalej len „Požiadavka na výmenu Fiat“); rozsah uvedených údajov môže Poskytovateľ v prípade potreby zmeniť;
   3. Poskytovateľ následne zašle Klientovi potvrdzujúci e-mail Požiadavky na výmenu Fiat s číslom objednávky, číslom účtu Poskytovateľa, sumou platby a variabilným symbolom potrebným pre vykonanie platby; tomu môže predchádzať dodatočná verifikácia Klienta v závislosti od objemu výmeny alebo od ďalších okolností na strane Klienta podľa ďalších ustanovení týchto VOP;
   4. Klient zašle na bankový účet Poskytovateľa SEPA platbu vo Fiat mene v dohodnutej výške s uvedením variabilného symbolu, a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia Požiadavky na výmenu Fiat; Poskytovateľ v tejto súvislosti neakceptuje žiadnu inú formu platby ako prostredníctvom SEPA prevodu;
   5. pokiaľ sú vyššie uvedené podmienky splnené, po pripísaní platby vo Fiat mene na účet Poskytovateľa zašle Poskytovateľ na Adresu Virtuálnej peňaženky Klienta Virtuálnu menu, a to podľa Stanoveného výmenného kurzu (definovaného nižšie); pokiaľ vyššie uvedené podmienky splnené nebudú (t. j. ak Klient nezašle v stanovenej lehote na bankový účet Poskytovateľa SEPA platbu vo Fiat mene v dohodnutej výške), Služba výmeny Fiat mu Poskytovateľ nie je viazaný poskytnúť a Klient sa zaväzuje uhradiť poplatok podľa platného sadzobníka poplatkov zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa ku dňu porušenia tejto povinnosti;
   6. v prípade (i) nedodržania minimálnych a maximálnych limitov hodnoty transakcií stanovených podľa týchto VOP; (ii) neuvedenia alebo uvedenia nesprávnych sprievodných údajov k platbe, alebo (iii) nezaslania SEPA platby vo Fiat mene v dohodnutej výške a v stanovenej lehote na bankový účet Poskytovateľa, Poskytovateľ vráti prijaté prostriedky Fiat meny na účet odosielateľa, krátené o sumu 1 EUR (slovom: jedno euro).

(B) Služba výmeny Virtuálnej meny za Fiat menu

  • Poskytovateľ zabezpečí pre Klienta Službu výmeny Virtuálnej meny za Fiat menu (ďalej len „Služba výmeny Virtual“) na základe nasledovného postupu:
   1. Klient sa zaregistruje a vytvorí si svoje užívateľské konto;
   2. pred prvou realizáciou Služby výmeny Virtual je potrebné, aby bol overený Klient a jeho vzťah k bankovému účtu, na ktorý bude zasielaná Fiat mena – za týmto účelom je potrebné, aby Klient najskôr realizoval aspoň jednu transakciu Služby výmeny Fiat; Službu výmeny Virtual je možné poskytnúť, až keď bude potvrdené, že Klient je majiteľom bankového účtu, na ktorý má byť zasielaná Fiat mena;
   3. Klient zašle Poskytovateľovi prostredníctvom online formuláru žiadosť o výmenu Virtuálnej meny za Fiat menu, pričom uvedie: číslo bankového účtu v tvare IBAN, meno (obchodné meno), priezvisko (v prípade právnickej osoby IČO), Adresu Virtuálnej peňaženky Klienta (z ktorej bude realizovaná platba), druh a množstvo Virtuálnej meny, ktorú Klient žiada vymeniť za Fiat menu (ďalej len „Požiadavka na výmenu Virtual“); rozsah uvedených údajov môže Poskytovateľ v prípade potreby zmeniť;
   4. Poskytovateľ následne Klientovi potvrdzujúci e-mail, v ktorom uvedie číslo objednávky, druh a množstvo Virtuálnej meny a Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa, na ktorú má byť zaslaná Virtuálna mena na výmenu za Fiat menu; tomu môže predchádzať dodatočná verifikácia Klienta v závislosti od objemu výmeny alebo od ďalších okolností na strane Klienta podľa ďalších ustanovení týchto VOP;
   5. Klient zašle na Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa platbu vo Virtuálnej mene v dohodnutom druhu a množstve, a to najneskôr do 20 minút od prijatia potvrdzujúceho e-mailu Požiadavky na výmenu Virtual;
   6. pokiaľ sú vyššie uvedené podmienky splnené, po obdržaní Virtuálnej meny zašle Poskytovateľ na bankový účet Klienta Fiat menu, a to podľa Stanoveného výmenného kurzu (definovaného nižšie); pokiaľ vyššie uvedené podmienky splnené nebudú (t. j. ak Klient nezašle v stanovenej lehote na Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa platbu vo Virtuálnej mene v dohodnutej výške), Služba výmeny Virtual mu poskytnutá nebude;
   7. v prípade (i) nedodržania minimálnych a maximálnych limitov hodnoty transakcií stanovených podľa týchto VOP; (ii) neuvedenia alebo uvedenia nesprávnych sprievodných údajov k platbe, alebo (iii) nezaslania platby vo Virtuálnej mene v dohodnutej výške a v stanovenej lehote na Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa, Poskytovateľ vráti prijaté prostriedky Virtuálnej meny na Adresu Virtuálnej peňaženky odosielateľa, krátené o hodnotu Virtuálnej meny zodpovedajúcej sume 1 EUR (slovom: jedno euro).

(C) Služba pravidelnej výmeny Fiat meny za Virtuálnu menu „Cryptopiggy“

  • Službu výmeny Fiat meny za Virtuálnu menu „Cryptopiggy“ (ďalej len „Služba výmeny CP“) slúži na pravidelnú výmenu Fiat meny za Virtuálnu menu prostredníctvom trvalého príkazu zadaného na bankovom účte Klienta.
  • Poskytovateľ zabezpečí pre Klienta Službu výmeny CP na základe nasledovného postupu:
   1. Klient sa zaregistruje a vytvorí si svoje užívateľské konto.
   2. Klient zašle Poskytovateľovi prostredníctvom online formuláru žiadosť o Službu výmeny CP, pričom uvedie: meno (obchodné meno), priezvisko (v prípade právnickej osoby IČO), pravidelnú sumu vo Fiat mene, ktorú Klient bude posielať, Virtuálne meny, ktoré chce Klient výmenou získať a ich vzájomný pomer, druh Virtuálnej peňaženky a Adresu Virtuálnej peňaženky, na ktorú chce na základe výmeny Virtuálnu menu obdržať (ďalej len „Požiadavka na výmenu CP“); rozsah uvedených údajov môže Poskytovateľ v prípade potreby zmeniť;
   3. Výber Virtuálnej meny je pre Klienta záväzný a nie je možné ho dodatočne meniť. Je možné upravovať len pomer „sporenia“ medzi jednotlivými Virtuálnymi menami;
   4. Poskytovateľ následne Klientovi zašle potvrdzujúci e-mail, v ktorom uvedie číslo objednávky, číslo účtu Poskytovateľa, sumu platby a variabilný symbol potrebný pre vykonanie platieb; tomu môže predchádzať dodatočná verifikácia Klienta v závislosti od objemu výmeny alebo od ďalších okolností na strane Klienta podľa ďalších ustanovení týchto VOP;
   5. Klient na základe toho bude zasielať opakovane na bankový účet Poskytovateľa SEPA platby vo Fiat mene v dohodnutej výške s uvedením variabilného symbolu; periodicita zasielania platieb vo Fiat mene (t.j. týždenne, mesačne alebo v iných pravidelných intervaloch) závisí na voľbe Klienta; Klient môže zároveň periodicitu zasielania platieb kedykoľvek zmeniť; Poskytovateľ v tejto súvislosti neakceptuje žiadnu inú formu platby, ako prostredníctvom SEPA platby;
   6. pokiaľ sú vyššie uvedené podmienky splnené, po pripísaní platby vo Fiat mene na účet Poskytovateľa zašle Poskytovateľ na Adresu Virtuálnej peňaženky Klienta Virtuálnu menu, a to podľa Stanoveného výmenného kurzu (definovaného nižšie); pokiaľ vyššie uvedené podmienky splnené nebudú (t.j. ak Klient nezašle na bankový účet Poskytovateľa SEPA platbu vo Fiat mene v dohodnutej výške), Služba výmeny CP mu poskytnutá nebude;
   7. v prípade (i) nedodržania minimálnych a maximálnych limitov hodnoty transakcií stanovených podľa týchto VOP; (ii) neuvedenia alebo uvedenia nesprávnych sprievodných údajov k platbe, alebo (iii) nezaslania SEPA platby vo Fiat mene v dohodnutej výške na bankový účet Poskytovateľa, Poskytovateľ vráti prijaté prostriedky Fiat meny na účet odosielateľa, krátené o sumu 1 EUR (slovom: jedno euro);
   8. Služba výmeny CP zostáva aktívna aj v prípade zrušenia trvalého príkazu na zasielanie platieb Klientom;

(D) Služba výmeny Fiat meny za Virtuálnu menu na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s.

  • Poskytovateľ zabezpečí pre Klienta Službu výmeny Fiat meny za Virtuálnu menu na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len „Služba výmeny Fiat Post“) na základe nasledovného postupu:
   1. Klient si do svojho mobilného zariadenia nainštaluje Mobilnú aplikáciu Poskytovateľa.
   2. Klient navštívi obchodné miesto Slovenskej pošty, a.s. a cez Mobilnú aplikáciu Poskytovateľa zadá požiadavku na Službu výmeny Fiat, pri ktorej zadá požadované množstvo Fiat meny a druh Virtuálnej meny, ktorú má záujem nadobudnúť za Fiat menu.
   3. Na základe požiadavky Klienta Mobilná aplikácia Poskytovateľa vytvorí QR kód.
   4. Klient požiada zamestnanca na obchodnom mieste Slovenskej pošty, a.s. o Službu výmeny Fiat Post (ďalej len „Požiadavka na výmenu Fiat Post“), a to preukázaním sa vytvoreným QR kódom. Zamestnanec Slovenskej pošty, a.s. vykoná po obdržaní Požiadavky na výmenu Fiat verifikáciu Klienta prostredníctvom jeho dokladu totožnosti.
   5. Klient uhradí na obchodnom mieste Slovenskej pošty, a.s. prostredníctvom Poskytovateľa platobných služieb platbu vo Fiat mene v ním určenej výške v Požiadavke na výmenu Fiat Post so zohľadnením limitov uvedených v týchto VOP; spôsob úhrady Fiat meny závisí od možností poskytovaných daným obchodným miestom Slovenskej pošty, a.s. a Poskytovateľom platobných služieb.
   6. Pokiaľ sú vyššie uvedené podmienky splnené, po pripísaní platby vo Fiat mene na účet Poskytovateľa zašle Poskytovateľ na Adresu Virtuálnej peňaženky Klienta Virtuálnu menu, a to podľa Stanoveného výmenného kurzu (definovaného nižšie).
   7. V prípade nedodržania minimálnych a maximálnych limitov hodnoty transakcií stanovených podľa týchto VOP Poskytovateľ vráti prijaté prostriedky Fiat meny na účet odosielateľa krátené o náklady Poskytovateľa spojené s takýmto vrátením. alebo V prípade, ak údaje v Mobilnej aplikácii Poskytovateľa nekorešpondujú s údajmi verifikovanými na obchodnom mieste Slovenskej pošty, a.s. alebo v prípade iného podozrenia na zneužitie alebo podozrenia z inej nelegálnej činnosti môže Poskytovateľ vrátenie prijatých prostriedkov pozdržať, a to až do preverenia a vylúčenia možnosti zneužitia Služby výmeny Fiat Post resp. do vylúčenia rizika, že v súvislosti s využitím Služby výmeny Fiat Post došlo k nelegálnej činnosti.

(E) Služba platenia faktúr Virtuálnou menou pomocou QR kódu

Poskytovateľ zabezpečí pre Klienta Službu platenia faktúr Virtuálnou menou pomocou OR kódu (ďalej len „Služba platenia faktúr“) na základe nasledovného postupu:

 1. Klient sa zaregistruje a vytvorí si svoje užívateľské konto;
 2. Klient naskenuje faktúru s OR kódom a zašle Poskytovateľovi prostredníctvom online formuláru žiadosť o výmenu Virtuálnej meny za Fiat menu, pričom uvedie: Adresu Virtuálnej peňaženky Klienta (z ktorej bude realizovaná platba), (ďalej len „Požiadavka na platenie faktúr“);
 3. Poskytovateľ následne zašle Klientovi potvrdzujúci e-mail, v ktorom uvedie číslo objednávky, druh a množstvo Virtuálnej meny a Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa, na ktorú má byť zaslaná Virtuálna mena na výmenu za Fiat menu; tomu môže predchádzať dodatočná verifikácia Klienta v závislosti od objemu výmeny alebo od ďalších okolností na strane Klienta podľa ďalších ustanovení týchto VOP;
 4. Klient zašle na Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa platbu vo Virtuálnej mene v dohodnutom druhu a množstve, a to najneskôr do 20 minút od prijatia potvrdzujúceho e-mailu Požiadavky na platenie faktúr;
 5. pokiaľ sú vyššie uvedené podmienky splnené, po obdržaní Virtuálnej meny zašle Poskytovateľ na bankový účet uvedený vo faktúre Fiat menu, a to podľa Stanoveného výmenného kurzu (definovaného nižšie); pokiaľ vyššie uvedené podmienky splnené nebudú (t. j. ak Klient nezašle v stanovenej lehote na Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa platbu vo Virtuálnej mene v dohodnutej výške), Služba platenia faktúr mu poskytnutá nebude;

v prípade (i) nedodržania minimálnych a maximálnych limitov hodnoty transakcií stanovených podľa týchto VOP; (ii) neuvedenia alebo uvedenia nesprávnych sprievodných údajov k platbe, alebo (iii) nezaslania platby vo Virtuálnej mene v dohodnutej výške a v stanovenej lehote na Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa, Poskytovateľ vráti prijaté prostriedky Virtuálnej meny na Adresu Virtuálnej peňaženky odosielateľa, krátené o hodnotu Virtuálnej meny zodpovedajúcej sume 1 EUR (slovom: jedno euro).

(F) Spoločné ustanovenia pre Službu výmeny Fiat, Službu výmeny Virtual, Službu výmeny CP, Služby platenia faktúr a Službu výmeny Fiat Post

  1. Služba výmeny Fiat, Služba výmeny Virtual, Služba výmeny CP, Služba platenia faktúr a Služba výmeny Fiat Post sú ďalej spoločne označované ako „Služba“.
  2. Poskytovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia (i) nerealizovať Služby výmeny Virtual, ak sa má uskutočniť inému príjemcovi, ako je uvedené v Požiadavke na výmenu Virtual, (ii) pri Službe výmeny Fiat, Službe výmeny CP a Službe výmeny Fiat Post neakceptovať platbu z bankového účtu na meno, ktoré sa nezhoduje s menom Klienta, ako je zaregistrované v užívateľskom konte a (iii) pri Službe výmeny Virtual a Službe platenia faktúr neakceptovať platbu, ak bola realizovaná na inú Adresu Virtuálnej meny Poskytovateľa ako tá, ktorá je uvedená v Záväznej objednávke na výmenu Virtual.
  3. Klient akceptuje, že Poskytovateľ môže na základe vlastného uváženia použiť na spracovanie akýchkoľvek platieb medzi Klientom a Poskytovateľom služby tretích strán, najmä Slovenskej pošty, a.s. a Poskytovateľa platobných služieb. V takom prípade Poskytovateľ môže poskytnúť určité informácie alebo dokumentáciu o Klientovi takejto tretej strane, a to podľa potreby na dokončenie transakcie alebo pri akomkoľvek vyšetrovaní podvodu, legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo iného nezákonného konania.
  4. V rámci poskytovania Služby sa odplata Poskytovateľa realizuje tým spôsobom, že výmena Fiat meny a Virtuálnych mien sa vykonáva pri kurze (medzi Virtuálnou menou a Fiat menou resp. medzi Fiat menou a Virtuálnou menou), pri ktorom vzniká obchodná marža Poskytovateľa, ktorú si je Poskytovateľ oprávnený v plnej výške ponechať ako odplatu za poskytované Služby. S poskytovaním Služieb sú spojené poplatky určené podľa platného sadzobníka poplatkov zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa Výmenný kurz, ktorý Poskytovateľ aplikuje (ďalej len „Stanovený výmenný kurz“) je nasledovný:
  5. pri výmene Fiat meny za Virtuálnu menu sa použije Stanovený výmenný kurz, ktorý bol aktuálny v momente spracovania výmeny s výnimkou poskytnutia Služba výmeny CP, pri ktorej sa použije Stanovený výmenný kurz zverejnený na webstránke Poskytovateľa o 22:00 hod. stredoeurópskeho času (resp. letného stredoeurópskeho času počas obdobia jeho aplikácie) v deň, keď bola Fiat mena určená na výmenu prijatá na účet Poskytovateľa; [2]
  6. pri výmene Virtuálnej meny za Fiat menu sa použije Stanovený výmenný kurz vygenerovaný Poskytovateľom na základe Požiadavky na výmenu Virtual a Požiadavky na platenie faktúr.
  7. Bezodkladne po určení Stanoveného výmenného kurzu bude Virtuálna mena (pri Službe výmeny Fiat, Službe výmeny CP a Službe výmeny Fiat Post) resp. Fiat mena (pri Službe výmeny Virtual) zaslaná Klientovi, resp. subjektu uvedenému vo faktúre na strane dodávateľa (pri Službe platenia faktúr). Klient akceptuje, že zaslanie Virtuálnej meny / Fiat meny môže byť pozdržané v prípade, ak sa čaká na verifikáciu Klienta alebo ak sa realizuje overenie Klienta alebo transakcie v súvislosti so zamedzením legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Klientovi bude zároveň zaslaný e-mail s potvrdením o realizácii transakcie, ktorý obsahuje všetky informácie o transakcii a o Stanovenom výmennom kurze. Klient má informácie o zrealizovaných transakciách k dispozícii aj prostredníctvom Webového rozhrania alebo Mobilnej aplikácie Poskytovateľa. Klient akceptuje, že dodanie Virtuálnej meny sa môže dokončiť oddelene od procesu platby, pričom spracovanie prevodu Virtuálnej meny môže trvať dlhší čas (najmä v súvislosti s potvrdením transakcie Minermi).
  8. Klient akceptuje, že uskutočnené transakcie sú nezrušiteľné a nie je ich možné dodatočne meniť.
  9. Klient berie na vedomie a akceptuje riziká spojené s výmenou Fiat meny za Virtuálnu menu a s výmenou Virtuálnej meny za Fiat menu, vrátane skutočnosti, že Poskytovateľ nemôže zaručiť, že ktorákoľvek Virtuálna mena bude mať kedykoľvek v budúcnosti určitú hodnotu alebo likviditu na trhu resp. že bude v dostatočnom množstve dostupná. Neexistuje žiadna záruka, že Klient bude môcť Virtuálnu menu kedykoľvek predať ktorejkoľvek tretej strane. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný spätne kúpiť od Klienta zamenenú Virtuálnu menu.
  10. Stanovený výmenný kurz sa môže kedykoľvek zmeniť. Z dôvodu takýchto výkyvov sa môže Klientovi kedykoľvek znížiť alebo stratiť hodnota jeho aktív (Virtuálnych alebo Fiat mien). Akákoľvek mena, či už Virtuálna mena alebo Fiat mena, môže podliehať veľkým alebo náhlym zmenám hodnoty. Klient berie na vedomie, že riziko straty pri obchodovaní alebo držaní Virtuálnych mien je značné. Virtuálna mena je jedinečný druh meny krytý technológiou a dôverou. Neexistuje žiadna centrálna banka alebo štátny regulátor, ktorý by mohol prijať nápravné opatrenia na ochranu hodnoty Virtuálnej meny alebo iné dostupné alebo akokoľvek garantované vyváženie hodnotových výkyvov. Klient berie na vedomie, že legislatívne a regulačné zmeny alebo kroky na štátnej alebo medzinárodnej úrovni môžu nepriaznivo ovplyvniť podmienky výmeny alebo hodnotu Virtuálnej meny.
  11. Virtuálna mena je autonómny a do značnej miery neregulovaný systém. Účastníci trhu vkladajú dôveru do virtuálneho, decentralizovaného a čiastočne anonymného systému, ktorý sa pri zachovaní svojej integrity spolieha na kryptografiu. Hodnota Virtuálnej meny teda môže byť takmer výlučne odvodená z pretrvávajúcej ochoty účastníkov trhu zameniť Fiat menu za Virtuálnu menu, čo môže viesť k riziku trvalej a úplnej straty hodnoty konkrétnej Virtuálnej meny. Obchodovanie s Virtuálnymi menami môže byť náchylné na iracionálne (alebo racionálne) bubliny alebo stratu dôvery. Dôvera vo Virtuálnu menu sa môže výrazne znížiť alebo stratiť v dôsledku neočakávaných zmien vyvolaných vývojármi Virtuálnych mien resp. súvisiaceho softvéru, zásahom alebo správaním sa alebo rozhodnutiami Minerov Virtuálnych mien, zásahom vlád, vytvorením konkurencieschopnejších alternatívnych mien alebo deflačnou alebo inflačnou špirálou. Dôvera sa tiež môže znížiť alebo stratiť z dôvodu technických problémov, napríklad ak dôjde k narušeniu bezpečnosti a/alebo anonymity systému, strate alebo krádeži Virtuálnej meny.
  12. Transakcie vo Virtuálnej mene sú nezvratné, a preto straty z podvodných alebo náhodných transakcií nemusia byť vymožiteľné.
  13. Klient berie na vedomie a akceptuje, že vyššie uvedené riziká netvoria uzavretý zoznam a môžu existovať ďalšie riziká, ktoré Klient pred využitím ktorýchkoľvek Služieb podľa týchto VOP starostlivo posúdil a zvážil.

(F) Limity pre transakcie a verifikácia Klientov

 • Klient je viazaný (i) minimálnymi a maximálnymi limitmi pre jednu transakciu daného typu Služby; (ii) maximálnym limitom pre transakciu podľa úrovne (levelu) verifikácie Klienta; (iii) maximálnym denným limitom podľa úrovne (levelu) verifikácie Klienta a (iv) maximálnym mesačným limitom podľa úrovne (levelu) verifikácie Klienta.
 • Pri Službe výmeny Fiat a Službe výmeny Virtual predstavuje minimálna výška jednej transakcie sumu 50,- EUR. Maximálna výška jednej transakcie predstavuje sumu:
 1. do 999,- EUR (Tier 1);
 2. do 14.999,- EUR (Tier 2);
 3. do 99.999,- EUR (Tier 3).

V prípade Služby výmeny Virtual sa limity prepočítajú na základe Stanoveného výmenného kurzu.

 • Minimálna výška jednej transakcie v rámci Služby výmeny CP predstavuje sumu 50,- EUR. Maximálna výška jednej transakcie predstavuje sumu:
 1. do 999,- EUR (Tier 1);
 2. do 14.999,- EUR (Tier 2);
 3. do 99.999,- EUR (Tier 3).
  • Pri Službe výmeny Fiat Post predstavuje minimálna výška jednej transakcie sumu 50,- EUR. Maximálna výška jednej transakcie predstavuje sumu do 9.999,- EUR.
  • Limit pre jednu transakciu bez dodatočnej verifikácie Klienta (úroveň/level 1) predstavuje sumu do 999,- EUR. Denný limit transakcií zrealizovaných bez dodatočnej verifikácie Klienta (úroveň/level 1) predstavuje sumu do 999,- EUR. Mesačný limit bez dodatočnej verifikácie Klienta (úroveň/level 1) je stanovený na sumu do 9.999,- EUR.
  • Úroveň/level verifikácie 2 predstavuje dodatočnú verifikáciu Klienta cez externú službu tretej strany (ďalej len „Externý overovateľ“) spočívajúcu v overení identity Klienta na základe jeho občianskeho preukazu alebo pasu a v overení adresy trvalého pobytu Klienta. Limit pre jednu transakciu pri úrovni/leveli verifikácie 2 predstavuje sumu 14.999,- EUR. Denný limit transakcií zrealizovaných pri úrovni/leveli verifikácie 2 predstavuje sumu 14.999,- EUR. Mesačný limit pri úrovni/leveli verifikácie 2 je stanovený na sumu 59.999,- EUR.
  • Úroveň/level verifikácie 3 predstavuje dodatočnú verifikáciu Klienta cez Externého overovateľa spočívajúcu v realizovaní videohovoru s Klientom. Limit pre jednu transakciu pri úrovni/leveli verifikácie 3 predstavuje sumu nad 99.999,- EUR. Denný limit transakcií zrealizovaných pri úrovni/leveli verifikácie 3 predstavuje sumu nad 99.999,- EUR. Mesačný limit pri úrovni/leveli verifikácie 3 je stanovený na sumu nad 499.999,- EUR.
  • Poskytovateľ neposkytuje Služby presahujúce sumu 50.000 EUR v rámci jednej transakcie (pri Službe výmeny Fiat Post sumu do 9.999,- EUR), denne sumu 9.999,- EUR.
  • Finančné limity pre jednotlivé úrovne/levely verifikácie sa aplikujú len v prípade, ak bola verifikácia Klienta úspešná. Za účelom realizácie verifikácie Klienta prostredníctvom Externého overovateľa je Klient povinný poskytnúť Externému overovateľovi všetky potrebné údaje a súčinnosť. Pokiaľ Klient Externému overovateľovi požadované údaje neposkytne alebo nebude možné verifikáciu realizovať z iného dôvodu, považuje sa verifikácia za neúspešnú.
 4. Povinnosti klienta v súvislosti so zamedzením nelegálnych aktivít
  • Poskytovateľ má eminentný záujem na tom, aby jeho Služba nebola zneužívaná na aktivity, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ďalej v rozpore s inými, pre daný prípad aplikovateľnými právnymi predpismi inej krajiny, alebo predpismi, ktoré sú takýmito aktivitami obchádzané. Za účelom zamedzenia využívania Služby na aktivity, ktoré sú v rozpore s aplikovateľnými právnymi predpismi, je Poskytovateľ v tejto súvislosti oprávnený kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, požadovať od Klienta akékoľvek potrebné informácie za účelom preverenia toho, že Služba nie je zneužívaná na realizáciu protiprávnych aktivít (zásada Know Your Customer – KYC). Poskytovateľ je oprávnený podrobiť Klienta ďalším overeniam a vyžadovať akúkoľvek relevantnú dokumentáciu a informácie z akýchkoľvek dôvodov týkajúcich sa Klienta alebo používania Služieb zo strany Klienta alebo ako podporný dôkaz pre všetky informácie, ktoré Klient poskytol.
  • Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ môže adresovať požiadavky alebo otázky, priamo alebo nepriamo, na poskytovateľov služieb tretích strán v snahe zabrániť nesprávnej identifikácii, podvodom, podozrivej činnosti, legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo akejkoľvek inej nelegálnej činnosti a môže prijať kroky na základe výsledku takýchto vyšetrovaní, ktoré považuje za potrebné.
  • Klient si je v plnej miere vedomý a zaväzuje sanezneužívať Služby Poskytovateľa a ani nepoužívať Služby Poskytovateľa, a to ani nepriamo, v súvislosti s praktikami legalizácie príjmov z trestnej činnosti a/alebo financovania terorizmu, pričom sa Klient zaväzuje v tejto súvislosti dodržiavať všetky súvisiace platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky ako aj Európskej únie.
  • Klient sa za účelom plnenia ustanovení v zmysle tohto článku zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akúkoľvek súčinnosť a informácie, vrátane potrebnej dokumentácie, potvrdení, povolení, údajov, dát, či akýchkoľvek podkladov s cieľom zamedzenia legalizácii príjmov z trestnej činnosti a/alebo financovania terorizmu, a to bezodkladne od požiadavky Poskytovateľa.
  • Okrem limitov objemu transakcií môže Poskytovateľ v záujme dodržiavania právnej úpravy predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti postupovať nasledovne:
  • posúdi, či je pripravovaná alebo vykonávaná transakcia predstavuje neobvyklú obchodnú operáciu;
  • odmietne vykonanie transakcie, pokiaľ ide o neobvyklú obchodnú operáciu;
  • zdrží neobvyklú obchodnú operáciu do jej ohlásenia Finančnej spravodajskej jednotke;
  • zdrží neobvyklú transakciu, ak hrozí nebezpečenstvo, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu;
  • ohlási Finančnej spravodajskej jednotke transakciu, ak ide o neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu; rovnako ohlási aj odmietnutie vykonania požadovanej transakcie.
  • Využitím Služieb Poskytovateľa berie Klient na vedomie, že Poskytovateľ, ani jeho zamestnanec a osoba, ktorá pre Poskytovateľa koná na základe iného zmluvného vzťahu, nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, ak pritom postupovali dobromyseľne. V pochybnostiach platí, že Poskytovateľ, jeho zamestnanec a osoba, ktorá pre Poskytovateľa koná na základe iného zmluvného vzťahu, pri ohlasovaní neobvyklej obchodnej operácie alebo pri jej zdržaní postupovali dobromyseľne.
 5. Výhrady poskytovateľa
  • Poskytovateľ negarantuje rastúcu ani stálu hodnotu Virtuálnych mien, ani ich likviditu. Zámena Fiat meny a Virtuálnych mien so sebou nesie riziko, ktoré si musí zvážiť Klient. Poskytovateľ nezodpovedá ani za zmeny operačných pravidiel Virtuálnych mien v dôsledku tzv. forkov a s tým spôsobený možný pokles hodnoty či likvidity Virtuálnej meny.
  • Služby sa poskytujú v rozsahu, v akom sú aktuálne dostupné bez akýchkoľvek záväzkov dostupnosti, nepretržitosti, včasnosti a bezchybnosti Služieb. Prístup k Službám závisí osobitne aj od aktuálnej návštevnosti Webového rozhrania, Mobilnej aplikácie Poskytovateľa a vyťaženosti Poskytovateľa Služieb, ako aj od kurzových zmien a volatility kurzu. Poskytovateľ nezodpovedá za straty a škody spôsobené omeškaním s poskytnutím Služieb. Poskytovateľ nemôže zaručiť, že všetky objednávky budú spracované a požadované Služby poskytnuté.
  • Poskytovateľ môže poskytovanie Služieb kedykoľvek ukončiť zrušením tejto Služby v nastaveniach vo Webovom rozhraní alebo Mobilnej aplikácii Poskytovateľa. Nároky Zmluvných strán vzniknuté z dovtedajšieho zmluvného vzťahu zostanú zachované.
  • V prípade zjavnej technickej chyby zo strany Poskytovateľa v Stanovenom výmennom kurze nie je Poskytovateľ povinný zaslať Virtuálnu menu resp. Fiat menu Klientovi na základe takto zjavne nesprávneho Stanoveného výmenného kurzu. Poskytovateľ bezodkladne informuje Klienta o chybe.
  • Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené v dôsledku zásahu tretích strán do online formulára, Webového rozhrania, Mobilnej aplikácie Poskytovateľa alebo v dôsledku ich použitia v rozpore s ich účelom. Pri používaní online formulára, Webového rozhrania alebo Mobilnej aplikácie Poskytovateľa nesmie Klient používať postupy, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ich fungovanie, sám nesmie a ani tretím osobám nesmie dovoliť manipulovať so softvérom alebo inými komponentmi online formulára, Webového rozhrania alebo Mobilnej aplikácie Poskytovateľa alebo ich zneužívať.
  • Klient sám zodpovedá za posúdenie daňových aspektov svojej činnosti a sám zodpovedá za plnenie svojej prípadnej daňovej povinnosti a daňových plnení.
  • Poskytovateľ neposkytuje Služby osobám, ktoré sú občanmi Kuby, Iránu, Severnej Kórey, Sudánu, Sýrie alebo iného štátu, na ktorý je aktuálne uvalené embargo zo strany USA, sankcie OSN, Európskej únie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, prípadne osobám na osobitnom sankčnom zozname zostavenom vyššie uvedenými štátmi alebo organizáciami. Poskytovateľ neposkytuje Služby ani osobám, ktoré chcú Služby Poskytovateľa využiť v prospech osôb uvedených v predchádzajúcej vete. Poskytovateľ rovnako nebude poskytovať Služby pre Klientov, ktorú majú pobyt alebo sídlo v štátoch, ktoré Poskytovateľ považuje za rizikové z pohľadu zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo z pohľadu iných nelegálnych aktivít.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podozrenia na akékoľvek zneužitie Služby zo strany Klienta, je Poskytovateľ kedykoľvek oprávnený pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie Služby Klientovi, bez toho, aby Klientovi vzniklo právo na náhradu škody alebo ušlého zisku. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že Poskytovateľ je tiež oprávnený obmedziť prístup k svojim Službám alebo prerušiť či odmietnuť poskytnutie Služieb i bez uvedenia dôvodu; Poskytovateľ v takom prípade nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Klientovi obmedzením, prerušením alebo odmietnutím poskytnutia Služby.
  • V prípade neoprávnene alebo nesprávne poskytnutej Služby je Klient povinný neoprávnene prijaté plnenie vrátiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od doručenia výzvy zo strany Poskytovateľa.
  • Vzhľadom na to, že poskytnutie Služby a Stanovený výmenný kurz závisia od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Poskytovateľ nemôže ovplyvniť, nie je Klient oprávnený od zrealizovanej transakcie (výmeny Fiat meny za Virtuálnu menu resp. od výmeny Virtuálnej meny za Fiat menu) odstúpiť bez udania dôvodu.
 6. Vady poskytovaných služieb
  • V prípade, ak Služby zo strany Poskytovateľa nie sú poskytnuté v súlade s týmito VOP, majú vady.
  • Klient je oprávnený vytknúť vady poskytovaných Služieb (ďalej len „Reklamácia“) písomným oznámením adresovaným Poskytovateľovi na adresu uvedenú v týchto VOP alebo na e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP. Za účelom jednoznačného preukázania, že Reklamáciu zasiela Klient, sa Klient zaväzuje v prípade jej podania e-mailom priložiť naskenovanú verziu listinnej Reklamácie s vlastnoručným podpisom ako prílohu tohto e-mailu.
  • Klient sa zaväzuje príslušnú vadu uplatniť bezodkladne po jej zistení a rovnako sa zaväzuje príslušnú vadu dostatočne jasne v Reklamácii popísať.
  • Po doručení Reklamácie Poskytovateľ zašle Klientovi bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie a preverí vady vytýkané v Reklamácii. Poskytovateľ alebo jeho oprávnený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť Klienta o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Klient si môže zvoliť spôsob vybavenia Reklamácie, ak existuje niekoľko možností. Po rozhodnutí Klienta o uplatnení práv vyplývajúcich z vadného plnenia je Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia Reklamácie okamžite, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní od dátumu Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Vybavovanie Reklamácie vrátane odstránenia vady nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
  • Poskytovateľ informuje Klienta o výsledku Reklamácie na e-mail Klienta najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
  • V prípade oprávnenej Reklamácie má Klient právo na náhradu primerane vynaložených nákladov spojených s uplatnením Reklamácie.
  • V prípade nutnosti priamej formy komunikácie, kontaktným miestom a kontaktnými údajmi Poskytovateľa ohľadom práv vzniknutých v súvislosti s vadným plnením (reklamácie Služieb) a spracovávania objednávok je:

paralla j. s. a.
sídlo: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD.
e-mail: lacko@akmotuzova.sk

 • Poskytovateľ prostredníctvom svojej webovej stránky informuje Klienta o rozsahu, v ktorom sú Reklamácie oprávnení vybavovať v mene Poskytovateľa priamo jeho zmluvní partneri a o ich kontaktných údajoch.
 1. Zodpovednosť za škodu
  • Zmluvné strany berú na vedomie, že Služby zo strany Poskytovateľa sú poskytované na vysoko volatilnom a nepredvídateľnom trhu Virtuálnych mien a na finančných trhoch. Klient berie na vedomie, že zodpovednosť za škodu vzniká len v súvislosti s porušením zmluvných alebo zákonných povinností subjektov práva, resp. zmluvných strán. Klient berie na vedomie, že poskytovanie Služieb podľa týchto VOP vyžaduje zo strany Klienta pozornosť, obozretnosť, určité skúsenosti Klienta a v neposlednom rade poskytovanie všetkej súčinnosti zo strany Klienta Poskytovateľovi. V tejto súvislosti Klient súhlasí s tým, že pri používaní Služieb zodpovedá za všetky svoje rozhodnutia, realizované transakcie, používanie Služieb vrátane správneho použitia rozhrania Webového rozhrania a jeho funkcií, Mobilnej aplikácie Poskytovateľa, ako aj za to, že Poskytovateľovi poskytne správne, úplne, pravdivé a nezavádzajúce informácie. Klient súhlasí, že zodpovedá za výber Služieb Poskytovateľa, ako aj za posúdenie vhodnosti Služieb Poskytovateľa pre zámer Klienta.
  • Ďalej Klient najmä berie na vedomie všetky upozornenia a riziká popísané v týchto VOP a vyplývajúce z tu popísaných Služieb, z používania Virtuálnych mien, z následkov tu popísaných Služieb, či ich pozdržania napríklad z dôvodu fungovania a nastavení Virtuálnych mien alebo siete blockchain a výslovne s nimi súhlasí. Klient ďalej zodpovedá za to, že koná v súlade so zákonmi alebo pravidlami štátu alebo územia, ktorého je občanom alebo z ktorého Služby využíva, vrátane zákonov Slovenskej republiky a predpisov Európskej únie.
  • Z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany výslovne dohodli a súhlasia s tým, že zodpovednosť za škodu zo strany Poskytovateľa je obmedzená na prípady škody spôsobenej úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti.
  • S ohľadom na vysokú volatilitu výmenného kurzu medzi Fiat menou a Virtuálnymi menami berie Klient taktiež na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu ani inú ujmu spôsobenú Klientovi v dôsledku zmeny výmenného kurzu. Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za rozhodnutie Klienta využiť Službu, ani za akýkoľvek očakávaný výsledok (t. j. či používanie Služieb prinesie Klientovi finančný prospech alebo iný očakávaný výsledok).
  • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnymi inštrukciami Klienta, najmä nesprávnym uvedením Adresy Virtuálnej peňaženky, či nesprávnym uvedením čísla bankového účtu. Nezodpovedá tiež za škodu spôsobenú alebo spoluspôsobenú tým, že Klient používa neaktualizovaný softvér, porušením povinností Klienta, zneužitím Služby zo strany Klienta, či umožnením takéhoto zneužitia alebo spôsobenia škody treťou osobou.
  • Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím používateľského účtu Klienta alebo identity Klienta treťou osobou, počítačovými vírusmi, trójskymi koňmi, červami alebo inými malvérmi, ani sociálnym inžinierstvom, hackingom, phishingom či spoofingom. Poskytovateľ odporúča, aby Klient vždy používal renomovaný softvér na detekciu a prevenciu vírusov a taktiež, aby aktualizoval operačný systém a aplikácie, ktoré používa. Pri kontrole textových správ a e-mailov, ktoré údajne pochádzajú od Poskytovateľa, by Klient mal dodržať vysokú mieru opatrnosti, pretože SMS a e-maily sú citlivé na phishing, spoofing alebo vírusy.
  • Zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ak porušenie povinnosti nastalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila. Zmluvná strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. Na požiadanie predloží Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, budú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť pokračovať v plnení svojich záväzkov, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky na plnenie Zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
  • Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť v zmysle týchto VOP sa považuje aj akékoľvek konanie zo strany orgánu verejnej moci alebo banky (odôvodnené ako aj neodôvodnené alebo bezdôvodné), ktorého dôsledkom bude obmedzenie alebo zamedzenie poskytovania Služby Poskytovateľovi, alebo aj služieb, ktoré s poskytovaním Služieb Poskytovateľa súvisia. Lehota na plnenie povinností Poskytovateľa v zmysle týchto VOP sa v takom prípade predlžuje o dobu uvedeného obmedzenia, resp. zamedzenia poskytovania Služieb, alebo iných služieb využívaných Poskytovateľom potrebných na poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy.
  • V prípade nepredvídaného výpadku služieb tretích strán (predovšetkým tzv. kryptobúrz alebo bánk, s ktorými Poskytovateľ spolupracuje), ktoré sú spojené s poskytovaním Služieb v zmysle tejto Zmluvy, nezodpovedá Poskytovateľ za omeškanie, ktoré je spôsobené týmto výpadkom. Lehota na splnenie povinnosti Poskytovateľa realizovať prevod Virtuálnej meny alebo Fiat meny v zmysle tejto Zmluvy, alebo lehota na plnenie iných povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, sa predlžuje o dobu takéhoto výpadku.
  • Zmluvné strany rovnako výslovne súhlasia, že pokiaľ to nevylučujú aplikovateľné právne predpisy, po zvážení všetkých okolností, ktoré sú Zmluvným stranám známe a/alebo by im mali byť známe pri vynaložení obvyklej starostlivosti, ako aj po zvážení okolností, že použitie Služieb Klientom je výsledkom viacerých Poskytovateľovi neznámych finančných alebo iných rozhodnutí Klienta alebo zámerov Klienta, výška škody predvídateľnej ako možný dôsledok porušenia povinnosti Poskytovateľa, neprekročí výšku 10% z hodnoty realizovanej transakcie, v súvislosti s ktorou došlo k porušeniu povinnosti Poskytovateľa.
  • Nahrádza sa iba škoda skutočná. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nenesie Poskytovateľ zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo následné škody alebo za škody spočívajúce v ušlom zisku alebo strate výkonov, prípadne v inej finančnej strate.
  • Klient súhlasí s tým, že odškodní Poskytovateľa a akýchkoľvek jeho zamestnancov, spolupracovníkov, štatutárov a spoločníkov v prípade vzniku akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo inej ujmy (vrátane nákladov za právne zastúpenie alebo udelených pokút), ktoré utrpí Poskytovateľ a ktoré vzniknú alebo súvisia s (i) porušením týchto VOP zo strany Klienta; (ii) používaním Služieb akoukoľvek inou osobou, ktorá pristupuje do Webového rozhrania alebo Mobilnej aplikácie Poskytovateľa pomocou prihlasovacích údajov Klienta, či už s jeho vedomím alebo bez neho alebo (iii) akýmkoľvek porušením právnych predpisov alebo práv akejkoľvek tretej strany zo strany Klienta.
  • V prípade, ak Klient využíva Služby na základe finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva od tretej osoby, je povinný sa takouto treťou osobou vopred poradiť o rizikách spojených s využívaním Služieb.
 2. Ochrana osobných údajov a práv duševného vlastníctva
  • Zmluvné strany sa dohodli na povinnosti zachovávať ochranu práv duševného vlastníctva Poskytovateľa a chrániť osobné údaje Klienta.
  • Za účelom realizácie platieb (a reportovania úspešnej realizácie platieb) na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s. využíva Poskytovateľ sprostredkovateľa, ktorým je Poskytovateľ platobných služieb – tento v mene Poskytovateľa spracúva nasledovné osobné údaje: suma vkladu a mena, variabilný symbol; jednoznačný identifikátor transakcie (špecifický symbol); dátum splatnosti; meno a priezvisko Klienta; číslo dokladu totožnosti Klienta; rodné číslo Klienta; trvalý pobyt: ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát Klienta; typ transakcie. Poskytovateľ platobných služieb v tejto súvislosti využíva subdodávateľa, ktorým je spoločnosť DanubePay, a. s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 775 111.
  • Bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa: https://landing.paralla.app/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov/.
  • Klient je oprávnený využívať za účelom využívania Služieb webové stránky Poskytovateľa, Webového rozhrania, Mobilnú aplikáciu Poskytovateľa a všetok Poskytovateľom sprístupnený obsah. Klient však nie je oprávnený ďalej tieto obsahy, informácie a materiály využívať bez súhlasu Poskytovateľa na vlastné komerčné využitie alebo na komerčné využitie tretích osôb.
  • Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta, ktoré Klient uviedol vo Webovom rozhraní, v Mobilnej aplikácii Poskytovateľa v rámci svojho užívateľského konta, ako aj iné údaje, ktoré Poskytovateľovi Klient poskytne za účelom obdržania požadovanej Služby. Poskytovateľ môže od Klienta vyžadovať údaje potrebné pre overenie identity Klienta v záujme naplnenia princípu KYC (Know Your Customer) pre účely predchádzania zneužívaniu Služieb Poskytovateľa na páchanie trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania (predovšetkým legalizácie príjmov z trestnej činnosti – AML – Anti-Money Laundering). Pri spracúvaní osobných údajov Klienta postupuje Poskytovateľ v súlade so svojimi pravidlami ochrany osobných údajov.
  • Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený a v zákonom vymedzených prípadoch povinný osobné údaje Klienta sprístupniť tretím osobám, najmä orgánom verejnej moci, za účelom predchádzania protiprávnej činnosti, najmä legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v zmysle osobitnej právnej úpravy.
 3. Rozhodné právo a riešenie sporov
  • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia Obchodným zákonníkom a subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Tým nie sú dotknuté práva Klienta podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (pokiaľ je Klientom spotrebiteľ). Ak právny vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom obsahuje medzinárodný prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  • Poskytovateľ nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku Klientovi v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  • Poskytovateľ a Klient sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich zo vzájomného vzťahu alebo z týchto VOP vzájomnou dohodou.
  • Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú Poskytovateľovi alebo Klientovi z VOP alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov týkajúcich sa platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom alebo VOP, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté miestne a vecne príslušným súdom v Slovenskej republike. Tým nie je dotknutá možnosť alternatívneho riešenia sporov, ktorá pre Zmluvné strany vyplýva z osobitných predpisov.
  • Klient má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým Poskytovateľ vybavil jeho objednávku, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Klient má právo využiť alternatívne (mimosúdne) riešenie sporu, ak Poskytovateľ zamietol žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety, alebo ak mu neodpovedal do 30 dní od dátumu odoslania jeho žiadosti. Tým nie je dotknutá možnosť Klienta obrátiť sa na súd.
  • Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 17 331 927, ktorú je možné kontaktovať na nasledovnej adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27alebo elektronicky na adrese ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk. Na riešenie spotrebiteľských sporov možno tiež použiť online platformu na riešenie sporov na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovensko, s internetovou adresou: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 4. Zmena VOP
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť aj počas poskytovania Služby. Zmenená verzia VOP sa uplatní na všetky Služby alebo ich súčasti, ktoré budú poskytované po účinnosti tejto zmeny.
  • Vzhľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ pri poskytovaní Služieb využíva služby externých dodávateľov (predovšetkým Poskytovateľa platobných služieb), dôjde k zmene týchto VOP vždy v prípade, ak dôjde k zmene podmienok poskytovania služieb externých dodávateľov voči Poskytovateľovi.
  • Poskytovateľ informuje Klienta o zmene VOP najneskôr 15 dní pred nadobudnutím jej účinnosti. Pokiaľ to vyžaduje naliehavý záujem Poskytovateľa (najmä v prípade, ak dôjde k náhlej zmene podmienok poskytovania služieb externých dodávateľov voči Poskytovateľovi) alebo naliehavý verejný záujem, môže Poskytovateľ informovať Klienta o zmene VOP aj v kratšej lehote.
  • Pokiaľ Klient so zmenou nesúhlasí, môže kedykoľvek prestať Služby Poskytovateľa využívať. Pokiaľ Klient využíva Služby Poskytovateľa aj po nadobudnutí účinnosti zmeny VOP, akceptujú Zmluvné strany, že uvedené sa považuje za súhlas Klienta so zmenou VOP.
 5. Záverečné ustanovenia
  • V prípade osobitnej dohody sa môžu Zmluvné strany odchýliť od týchto VOP.
  • V prípade, že sa niektoré z ustanovení VOP stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
  • Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mali vplyv na riadne poskytovanie Služieb a na dodržiavanie týchto VOP, najmä o zmenách identifikačných údajov ako aj o ďalších zmenách dôležitých pre poskytovanie Služieb a dodržiavanie týchto VOP.
  • Tieto VOP sú zverejnené v elektronickej podobe na webovom sídle Poskytovateľa.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 2.2021.

[1] Na základe § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka možno časť obsahu zmluvy určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.

[2] V prípade, ak bola Fiat mena prijatá po 21:00, použije Stanovený výmenný kurz zverejnený na webstránke Poskytovateľa o 22:00 hod. stredoeurópskeho času (resp. letného stredoeurópskeho času počas obdobia jeho aplikácie) nasledujúceho dňa.