UPOZORNENIE

(legal disclaimer)

Paralla neposkytuje žiadne služby investovania a neposkytuje žiadne garancie akýchkoľvek výnosov!

Parala j.s.a. neposkytuje finančné služby upravené zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisoch (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) ani podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. Kryptomeny nepatria medzi finančné nástroje podľa § 5 zákona o cenných papieroch.

Paralla je technologická platforma – nástroj na bezpečný nákup, predaj, správu a prístup k nástrojom zhodnotenia digitálnych a krypto aktív – VASP (Virtual Asset Service Provider) podľa definície medzinárodnej organizácie FATF (The Financial Action Task Force).

 

UPOZORNENIE NA RIZIKÁ

Obchodovanie s komoditami a menami predstavuje riziko. Ceny sa môžu pohybovať,
v ktorýkoľvek deň alebo hodinu. Z dôvodu takýchto cenových výkyvov môžete v danom okamihu získať alebo stratiť hodnotu svojich aktív. Akákoľvek mena môže byť predmetom značných výkyvov hodnoty a môže sa dokonca stať úplne bezcennou. Vždy existuje inherentné riziko, že dôjde k stratám v dôsledku nákupu, predaja alebo obchodovania s akoukoľvek komoditou na trhu.

Obchodovanie s kryptomenami má špecifické riziká, ktoré nie sú zdieľané s inými štátnymi menami, tovarmi alebo komoditami na trhu.

Na rozdiel od väčšiny mien, ktoré sú podporované vládnymi rezervami alebo inými právnickými osobami, ako aj komoditami ako striebro a zlato, je kryptomena podložená iba matematikou, technológiou a dôverou. Kryptomeny sú prevažne decentralizované, čo znamená, že neexistuje orgán, ktorý by mohol prijať nápravné opatrenia na ochranu hodnoty kryptomien v čase krízy.

Kryptomeny vytvárajú svoj autonómny a väčšinou neregulovaný celosvetový platobný systém. Pri používaní kryptomien obchodníci dôverujú digitálnemu, decentralizovanému a z časti anonymnému systému potvrdzovania transakcií, ktorý sa pri zachovaní svojej integrity spolieha na P2P prepojenie a kryptografiu.

Obchodovanie s kryptomenami je náchylné na iracionálne alebo racionálne bubliny alebo stratu dôvery trhov, ktoré by mohli zrútiť dopyt / ponuku. Akékoľvek kroky, aj keď sú vzdialene spojené s kryptomenami, môžu narušiť dôveru, napríklad neočakávané zmeny vyvolané vývojármi mien, zásah vlády, vytvorenie primeranej konkurenčnej alternatívy alebo dokonca deflácia alebo inflačná špirála.

Dôvera sa tiež môže zrútiť z dôvodu rôznych technických problémov: ak sa potenciálne naruší  deklarovaná anonymita systému, stratia alebo odcudzia finančné prostriedky, alebo v prípade, že hackeri alebo vlády budú schopné zabrániť overovaniu transakcií.

Môžu existovať aj ďalšie riziká, ktoré sa v súčasných podmienkach používania nedajú predpokladať ani identifikovať. Každý užívateľ musí starostlivo zhodnotiť, či je jeho finančná situácia a tolerancia rizika v takej miere, že podstúpi riziko nákupu / predaja / obchodovania s kryptomenami.

Na trhu s kryptomenami nie je možno garantovať istý výnos. V závislosti od druhu zakúpenej virtuálnej meny sa môžu vyskytnúť jedno alebo viaceré riziká popísané nižšie, čo vedie k nárastu celkového rizika vyplývajúceho z investovania.

 

Všeobecné riziká pri obchodovaní s kryptomenami

Každá činnosť v sebe zahŕňa isté riziká. O to viac to platí o obchodovaní s kryptomenami. V závislosti od druhu zakúpenej virtuálnej meny, sa môžu vyskytnúť jedno alebo viaceré riziká popísané nižšie, čo vedie k nárastu celkového rizika vyplývajúceho pri obchodovaní s kryptomenami.

Paralla neposkytuje žiadne služby investovania!

 

1. Riziko ekonomických zmien

Zmeny v chode trhových ekonomík majú vždy vplyv na zmenu cien virtuálnych mien a výmenných kurzov. Ceny sa menia viac-menej v závislosti od toho, či ekonomický cyklus je rastúci alebo klesajúci. Trvanie a rozsah cyklických poklesov a nárastov sa strieda rovnako ako ich účinok na rôzne druhy sektorov v ekonomike. Okrem toho, ekonomické cykly sa môžu odlišovať v rôznych krajinách.

Pokles alebo nesprávna analýza ekonomických trendov v rámci rozhodovania, ktoré kryptomeny si zvolíte pre kúpu môžu viesť k stratám. Tieto výkyvy samozrejme môžu negatívne ovplyvniť trh s kryptomenami. Osobitná pozornosť by sa preto mala venovať aj vplyvu ekonomických cyklov na vývoj cien. Preto je nevyhnutné neustále preverovať vhodnosť nákupu tej ktorej kryptomeny a vzhľadom na ekonomickú situáciu a tam, kde to je nevyhnutné, urobiť potrebnú realokáciu.

2. Inflačné riziko

Pri nákupe kryptomien môžete utrpieť finančné straty v prípade znehodnotenia meny v nadväznosti na vykonané transakcie, t.j. straty v hodnote meny. Takáto strata hodnoty má dopad na reálnu t.j. trhovú hodnotu existujúcich aktív, ako aj na realizovateľný zisk, ktorý má byť dosiahnutý z týchto aktív.

3. Riziko krajiny

Keďže vo svete nie je mnoho jurisdikcií, ktoré plne akceptujú kryptomeny treba brať na zreteľ riziko zákazu používania kryptomien ako celku. Vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v Európskej únií, je predpoklad, že prijaté schémy regulácií časom práve naopak, umožnia čím ďalej tým viac využívať kryptomeny vo svojich platobných systémoch.

Kvôli obmedzeniam pri transfere kryptomeny alebo fiat peňazí tak nemusíte prijať platbu, ktorá by Vám inak prináležala. Okrem toho, aj v prípade absencie krízy, štátna správa v niektorých sektoroch ekonomiky môže ovplyvniť hodnotu Vašich aktív neprimeraným represívnym zásahom do regulácií kryptomien. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že politická a/alebo ekonomická a/alebo sociálna nestabilita v niektorých krajinách môže viesť k podstatnému kolísaniu cien.

4. Riziko menových kurzov

Menové kurzy kolíšu voči sebe navzájom. Preto existuje riziko menových kurzov v prípade, že sú transakcie denominované v rôznych menách. V závislosti na menových kurzoch, tá istá transakcia môže vygenerovať stratu aj zisk. Pretože existujú obchodné transakcie spoločností väčšieho alebo menšieho rozsahu viazané menovými kurzami, zmeny v týchto sadzbách taktiež pravdepodobne ovplyvňujú hodnotu kryptomien.

Hlavné dôvody, ktoré ovplyvňujú menové kurzy krajiny sú predovšetkým miera inflácie v krajine, rozdiel medzi úrokovými sadzbami v porovnaní so zahraničím, odhady predpokladaných ekonomických trendov, svetová politická situácia. Navyše udalosti psychologického charakteru môžu oslabiť menu krajiny.

5. Riziko likvidity

Likvidita znamená možnosť predať kryptomeny, ktoré držia, v každom čase za trhovú cenu. V prípade nedostatočnej likvidity na trhu, nemôžete predať svoje aktíva za trhovú cenu. Musíte však rozlišovať medzi nedostatkom likvidity z dôvodu vzájomného pôsobenia ponuky a dopytu a nedostatku likvidity z dôvodu podstaty nastavenia kryptomeny alebo trhových praktík.

Nedostatok likvidity z dôvodu vzájomného pôsobenia ponuky a dopytu môže nastať vtedy, keď sú výlučne resp. skoro výlučne ponuka (cena predávajúceho) alebo dopyt (cena kupujúceho) pre danú virtuálnu menu na presne určenej cene. V takej situácií realizácia kontraktu na kúpu resp. predaj môže byť vykonaná nie okamžite a/alebo len čiastočne a/alebo za nevýhodných podmienok. Okrem toho sa môžu zvýšiť transakčné náklady.

Nedostatok likvidity z dôvodu podstaty nastavenia kryptomeny alebo trhových praktík nastane napríklad v prípade dlhého registračného postupu pre transakcie, dlhého termínu realizácie z dôvodu trhových praktík, obmedzení búrz, cez ktoré je transakcia realizovaná alebo iných obchodných limitov a iné.

6. Psychologické faktory

Medzi najčastejšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť celkovú zmenu ceny kryptomeny sú psychologické faktory. Napríklad trendy, názory alebo chýry, môžu viesť k významnému poklesu ceny, napriek faktu, že finančná situácia a výhľad spoločnosti sa významne nezmenili.

7. Úverové riziko

Nákup kryptomien financovaných úverom je vystavený viacerým dodatočným rizikám. Na jednej strane môže byť požadovaná dodatočná záruka (niekedy na základe veľmi rýchleho upozornenia) v prípade, že úverová linka je prekročená z dôvodu zmeny hodnoty založených aktív.

Zvláštne upozornenie by malo platiť smerom k faktu, že pákový efekt získaný pri nákupe kryptomien na úver vytvára úmerne väčšiu citlivosť kolísania ceny a preto ponúka možnosť vyššieho zisku, ale v tom istom čase sa vytvára aj riziko oveľa väčších strát. Riziko vznikajúce pri takomto nákupe sa zvyšuje priamo úmerne so stupňom páky – úveru (tzv. leverage).