Informácie o spracovaní osobných údajov

[v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o spracovaní ich osobných údajov]

Prevádzkovateľ:

paralla j. s. a.
so sídlom: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
IČO: 53 408 454
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sja, vložka č.: 11/L

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje osôb poverených na ochranu osobných údajov:

Spracovanie osobných údajov môže byť pre laika komplikovaná záležitosť. Prevádzkovateľ si však zakladá na transparentnosti a snahe jednoduchým spôsobom Vás informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov.

V prípade:

  • ak by ste akékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente potrebovali dodatočne vysvetliť alebo objasniť;
  • ak máte ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo
  • pokiaľ by ste chceli uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovnú poverenú osobu:

JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD.
e-mail: lacko@akmotuzova.sk
(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a môžete ju podať e-mailom alebo poštou.  Tento sprostredkovateľ využíva ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), ktorým je poskytovateľ platobných služieb, pričom tento subdodávateľ využíva ďalšieho subdodávateľa platobných služieb.
2   Tento sprostredkovateľ využíva ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), ktorým je poskytovateľ služieb overenia identity.
3   Tento sprostredkovateľ využíva ďalších sprostredkovateľov (subdodávateľov), ktorým je (i) poskytovateľ služieb v oblasti preverovania transakcií vo fiat menách a (ii) poskytovateľ služieb v oblasti preverovania transakcií v digitálnych menách.