Bankové spojenie

Bankové spojenie pre používateľov aplikácie

Majestic Financial UAB
Mėsinių str. 5
01133 Vilnius
Litva

Názov účtu: paralla j.s.a.

IBAN: LT70 3730 0088 8101 3994
SWIFT BIC: MAABLT21

Bankové spojenie pre partnerov a dodávateľov

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5175187631/0900
IBAN: SK12 0900 0000 0051 7518 7631
BIC SWIFT kód: GIBASKBX