Bankové spojenie

Bankové spojenie pre používateľov aplikácie

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Názov účtu: paralla j.s.a.

IBAN: SK9265000000000020604602
BIC: POBNSKBA

Bankové spojenie pre partnerov a dodávateľov

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5175187631/0900
IBAN: SK12 0900 0000 0051 7518 7631
BIC SWIFT kód: GIBASKBX