Bankové spojenie

Bankové spojenie pre používateľov aplikácie

Poštová banka a.s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovensko

Názov účtu: paralla j.s.a.

IBAN: SK92 6500 0000 0000 2060 4602
SWIFT BIC: POBNSKBA

Bankové spojenie pre partnerov a dodávateľov

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5175187631/0900
IBAN: SK12 0900 0000 0051 7518 7631
BIC SWIFT kód: GIBASKBX